top of page

Ingredientes de Farmacopeia Chinesa - Ordem Alfabética

Esta base de dados entrega informação geral e básica dos principais ingredientes da matéria Médica da MC.
Não pretende ser exaustiva, mas sim uma ferramenta de consulta rápida para o estudante ou para o especialista de MC.

Atenção: É de extrema importância evitar a auto-medicação e no caso duma condição de compromisso da sua saúde, consulte um especialista de Medicina Chinesa para que lhe seja feito um diagnóstico completo e eventual prescrição destes ingredientes.

 

Abaixo encontra uma lista de ingredientes ordenados alfabeticamente pelo seu Pinyin. (Enlaces brevemente disponíveis)

D

A

 •  Ài yè (Folium Artemisiae argyi)

 

 

B

 • Bā dòu (Fructus Crotonis)

 • Bā jí tiān (Radix Morindae Officinalis)

 • Bái biǎn dòu (Semen Lablab album)

 • Bái fán (Alumen)

 • Bái fù zǐ (Rhizoma Thyphonii)

 • Bái guǒ (Semen Ginkgo)

 • Bái huā shé shé cǎo (Herba Oldenlandiae)

 • Bái jí (Rhizoma Bletillae)

 • Bái jiè zǐ (Semen Sinapis albae)

 • Bái máo gēn (Rhizoma Imperatae)

 • Bái qián (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)

 • Bái sháo      (Radix Paeoniae alba)

 • Bái tóu wēng (Radix Pulsatillae)

 • Bái wēi       (Radix Cynanchu Atrati)

 • Bái xiān pí  (Cortex Dictamni)

 • Bái zhǐ        (Radix Angelicae Dahuricae)

 • Bái Zhú      (Radix Atractylodis macrocephalae)

 • Bǎi bù         (Radix Stemonae)

 • Bǎi hé         (Bulbus Liili)

 • Bǎi zǐ rén    (Semen Biotae)

 • Bài jiàng cǎo (Herba Patriniae cum radice)

 • Bǎn lán gēn (Radix Isatidis)

 • Bàn xià       (Rhizoma Pinelliae)

 • Běi shā shēn (Radix Glehniae)

 • Bì xiè          (Rhizoma Dioscoreae septemlobae)

 • Biē jiǎ         (Carapax Trionycis)

 • Bīng láng    (Semen Areca)

 • Bīng piàn    (Borneolum syntheticum)

 • Bò he (Herba Menthae)

 • Bǔ gǔ zhǐ    (Fructus Psoraleae)

 

C

 • Cāng ěr zǐ   (Fructus Xanthii)

 • Cāng zhú    (Rhizoma Atractylodis)

 • Cǎo guǒ      (Fructus Tsaoko)

 • Cè bǎi yè     (Cacumen Platycadi)

 • Chái hú       (Radix Bupleori)

 • Chán sū      (Venenum Bufonis)

 • Chán tuì     (Periostracum Cicadae)

 • Chē qián zǐ (Semen Plantaginis)

 • Chén pí       (Pericarpium Citri reticulatae)

 • Chén xiāng (Lignum Aquilariae Resinatum)

 • Chì sháo     (Radix Paeoniae rubra)

 • Chì shí zhǐ  (Halloysitum rubrum)

 • Chuān bèi mǔ (Bulbus Fritillariae cirrhosae)

 • Chuān liàn zǐ (Fructus Toosendam)

 • Chuān shān jiǎ (Squama Manitis)

 • Chuān wū   (Radix Aconiti praeparata)

 • Chuān xīn lián (Herba Andrographitis)

 • Chuān xiōng (Rhizoma Chuanxiong)

 • Chūn pí      (Cortex Ailanthi)

 • Cí shí          (Magnetitum)

 • Cì wǔ jiā     (Radix Acanthopanacis senticosi)

 

D

 • Dà huáng    (Radix et rhizoma Rhei)

 • Dà Jì           (Herba Cirsii japonici)

 • Dà qīng yè  (Folium Isatidis)

 • Dà zǎo        (Fructus Jujubae)

 • Dān shēn    (Radix Salviae miltiorrhizae)

 • Dàn dòu chǐ (Semen Sojae Preparatum)

 • Dàn zhù yè (Herba Lophatheri)

 • Dāng guī     (Radix Angelicae sinensis)

 • Dǎng shēn   (Radix Codonopsis)

 • Dào yá        (Fructus Oryzae germinatus)

 • Dì fū zǐ       (Fructus Kochiae)

 • Dì gǔ pí      (Cortex Lycii)

 • Dì lóng       (Pheretima)

 • Dì yú          (Radix Sanguisorbae)

 • Dīng xiāng  (Flos Caryophylii)

 • Dōng chóng xià cǎo (Cordyceps)

 • Dòu kòu      (Fructus Amomi Rotundus)

 • Dú huó       (Radix Angelicae pubescentis)

 • Dù zhòng    (Cortex Eucommiae)

 

E

 • Ē jiāo (Colla corii Asini)

 • É zhú (Rhizoma Curcumae)

 

F

 • Fān xiè yè   (Folium Sennae)

 • Fáng fēng    (Radix Saposhnikoviae)

 • Fáng jǐ        (Radix Stephaniae Tetrandrae)

 • Fó shǒu       (Fructus Citri sarcodactylis)

 • Fú líng        (Poria)

 • Fú xiǎo mài (Fructus Tritici levis)

 • Fù zǐ           (Radix Aconitii)

 

G

 • Gān cǎo      (Radix Glycyrrhizae)

 • Gān jiāng    (Rhizoma Zingiberis)

 • Gān sōng    (Radix seu rhizoma Nardostachyos)

 • Gān suí       (Radix Kansui)

 • Gāo běn      (Rhizoma Ligustici)

 • Gāo liáng jiāng (Rhizoma Alpiniae Officinarum)

 • Gé jiè (Gecko)

 • Gě gēn        (Radix Puerariae)

 • Gōu téng     (Ramulus Uncariae cum uncis)

 • Gǒu jǐ         (Rhizoma Cibotii)

 • Gǒu qǐ zǐ     (Fructus Lycii)

 • Gǔ suì bǔ    (Rhizoma Drynariae)

 • Guā lóu       (Fructus Trychosanthis)

 • Guàn zhòng (Rizhoma Blechni)

 • Guǎng huò xiāng (Herba Pogostemonis)

 • Guī jiǎ        (Carapax et plastrum Testudini)

 • Guì zhī       (Ramulus Cinnamomi)

  

H

 • Hǎi gé qiào (Concha Meretricis seu cyclinae)

 • Hǎi jīn shā  (Spora Lygodii)

 • Hǎi mǎ        (Hippocampus)

 • Hǎi piāo xiāo (Os Sepiae)

 • Hǎi zǎo       (Sargassum)

 • Hē zǐ  (Fructus Chebulae)

 • Hé huān pí   (Cortex Albiziae)

 • Hé shǒu wū (Radix Polygoni multiflori)

 • Hé táo rén (Semen Juglandis)

 • Hè cǎo yá    (Gemma Agrimoniae)

 • Hóng huā    (Flos Carthami)

 • Hóng téng   (Caulus Sargentodoxae)

 • Hóng jǐng tiān (Herba Rhodiolae sacrae)

 • Hòu pò        (Cortex magnoliae Officinalis)

 • Hú huáng lián (Rhizoma Picrorhizae)

 • Hǔ pò         (Succinum)

 • Hǔ zháng    (Rhizoma Polygoni cuspidati)

 • Huā jiāo      (Pericarpum Zanthoxyli)

 • Huā ruǐ shí (Ophicalcitum)

 • Huá shí       (Talcum)

 • Huái huā     (Flos Sophorae)

 • Huáng bò    (Cortex Phellodendri)

 • Huáng jīng (Rhizoma Polygonati)

 • Huáng lián  (Rhizoma Coptidis)

 • Huáng qí     (Radix Astragali)

 • Huáng qín   (Radix Scutellariae)

 • Huáng yào zǐ (Rhizoma Dioscoreae bulbiferae)

 • Huǒ má rén (Semen Cannabis)

  

J

 • Jī nèi jīn      (Endothelium corneum gigeriae Galli)

 • Jī xuě téng  (Caulis Spatholobi)

 • Jí lí             (Fructus Tribuli)

 • Jiāng cán     (Bombyx Batryticatus)

 • Jiāng huáng (Rhizoma Curcumae longae)

 • Jié gěng      (Radix Platycodi)

 • Jīn qián cǎo (Herba Lysimachiae)

 • Jīn yín huā  (Flos Lonicerae)

 • Jīn yīng zǐ   (Fructus Rosea laevigatae)

 • Jīng dà jí     (Radix Euphorbiae pekinensis)

 • Jīng jiè        (Herba Schizonepetae)

 • Jú huā         (Flos Chrysanthemi)

 • Jué míng zǐ (Semen Cassiae)

 

K

 • Kǔ liàn pí    (Cortex Meliae)

 • Kǔ shēn      (Radix Sophorae)

 • Kǔ xìng rén (Semen Armeniacae Amarum)

 • Kuǎn dōng huā (Flos Farfarae)

 • Kūn bù       (Thallus Laminariae seu Thallus Eckloniae)

 

L

 • Lái fú zǐ      (Semen Raphani)

 • Léi gōng téng (Radix folium seu flos Tripterygii Wilfordii)

 • Léi wán       (Omphalia)

 • Lì zhī hé     (Semen Litchi)

 • Lián qiào     (Fructus Forsythiae)

 • Lián zǐ        (Semen Nelumbinis)

 • Líng yáng jiǎo (Cornu Saigae Tataricae)

 • Líng zhī      (Ganoderma Lucidum)

 • Líú huáng   (Sulfur)

 • Lóng dǎn    (Radix Gentianae)

 • Lóng gǔ      (Os Draconis)

 • Lóng yǎn ròu (Arillus Longan)

 • Lú gān shí   (Calamina)

 • Lú gēn        (Rhizoma Phragmitis)

 • Lú huì        (Aloe)

 • Lù róng       (Cornu Cervi pantotrichum)

 • Luó bù má (Folium Apocyni Veneti)

 • Luò shí téng (Caulis Trachelospermi)

 

M

 • Mǎ bó         (Lasiosphaera seu calvatia)

 • Mǎ chǐ xiàn (Herba portulacae)

 • Mǎ qián zǐ   (Semen Strychni)

 • Má huáng   (Herba Ephedrae)

 • Má huáng gēn (Radix Ephedrae)

 • Mài dōng    (Radix Ophiopogonis)

 • Mài yá        (Fructus Hordei germinatus)

 • Màn jīng zǐ (Fructus Viticis)

 • Máng xiāo   (Natrii Sulfas)

 • Méi guī huā (Flos Rosae rugosae)

 • Mò hàn lián (Herba Ecliptae)

 • Mò yào       (Resina Myrrhae)

 • Mǔ dān pí   (Cortex Moutan)

 • Mǔ Lí                   (Concha Ostreae)

 • Mù guā       (Fructus Chaenomelis)

 • Mù tōng      (Caulis Akebiae)

 • Mù xiāng    (Radix Aucklandiae)

 • Mù zéi        (Herba Equiseti hiemalis)

 

N

 • Niú bàng zǐ (Fructus Arctii)

 • Niú huáng   (Calculus Bovis)

 • Niú xī         (Radix Achyranthis bidentatae)

 • Nǚ zhēn zǐ  (Fructus Ligustri Lucidi)

 

P

 • Pàng dà hǎi (Semen Sterculiae lychnophorae)

 • Páo jiāng     (Rhizoma Zingiberis preparata)

 • Pèi lán        (Herba Eupatorii)

 • Péng shā     (Borax)

 • Pī shí          (Arsenlite Arsenolitum)

 • Pí pá yè       (Folium Eriobotryae)

 • Pú gōng yīng (Herba Taraxaci)

 • Pú huáng    (Pollen Typhae)

 

Q

 • Qí shé         (Agkistrodon)

 • Qiān niú zǐ  (Semen Pharbitidis)

 • Qián hú      (Radix Peucedani)

 • Qiàn cǎo     (Radix Rubiae)

 • Qiàn shí      (Semen Euryales)

 • Qiāng huó   (Rhizoma seu radix Notopterygii)

 • Qín jiāo       (Radix Gentianae macrophyllae)

 • Qín pí         (Cortex Fraxini)

 • Qīng dài      (Indigo Naturalis)

 • Qīng hāo     (Herba Artemisiae Annuae)

 • Qīng pí       (Pericarpium Citri Viride)

 • Qú mài       (Herba Dianthi lilac)

 • Quán xiē     (Scorpio)

 

R 

 • Rén shēn     (Radix Ginseng)

 • Ròu cóng róng (Herba Cintanches)

 • Ròu dòu kòu (Semen Myristicae)

 • Ròu guì       (Cortex Cinnamomi)

 • Rǔ xiāng     (Resina Olibani) 

 

S

 • Sān qī         (Radix Notoginseng)

 • Sān léng      (Rhizoma Sparganii)

 • Sāng bái pí (Cortex Mori)

 • Sāng jì shēng (Ramulus Taxilli)

 • Sāng piāo xiāo (Oötheca Mantidis)

 • Sāng yè       (Folium Mori)

 • Shā rén       (Fructus Amomi)

 • Shā yuàn zǐ (Semen Astragali complanati)

 • Shān dòu gēn (Radix Sophorae tonkinensis)

 • Shān yào     (Rhizoma Dioscoreae)

 • Shān zhā     (Fructus Crataegi)

 • Shān zhū yú (Fructus Corni)

 • Shé chuáng zǐ (Fructus Cnidii)

 • Shè gān       (Rhizoma Belamcande)

 • Shè xiāng    (Moschus)

 • Shén qǔ      (Massa medicata fermentata)

 • Shēng dì huáng (Rehmanniae radix exsiccata seu recens)

 • Shēng jiāng (Rhizoma Zingiberir Recens)

 • Shēng má    (Rhizoma Cimicifugae)

 • Shēng yào   (Hydrargyrum)

 • Shí chāng pú (Rhizoma Acori Tatarinowii)

 • Shí gāo       (Gypsum Fibrosum)

 • Shí hú         (Herba Dendrobii)

 • Shí jué míng (Concha Haliotidis)

 • Shí wéi       (Folium Pyrrosiae)

 • Shǐ jūn zǐ    (Fructus Quisqualis)

 • Shì dì          (Calyx Kaki)

 • Shú dì huáng (Radix Rehmanniae preparata)

 • Shuǐ niú jiǎo (Cornu Bubali)

 • Shuǐ zhì      (Hirudo)

 • Sū hé xiāng (Styrax)

 • Suān zǎo rén (Semen Ziziphi spinosae)

 

T

 • Tài zǐ shēn (Radix Pseudostellariae)

 • Táo rén       (Semen Persicae)

 • Tiān dōng   (Radix Asparagi)

 • Tiān huā fěn (Radix Trichosanthis)

 • Tiān má      (Rhizoma Gastrodiae)

 • Tiān nán xīng (Rhizoma Arisaematis)

 • Tiān zhú huáng (Concretio silicea Bambusae)

 • Tíng lì zǐ     (Semen Lepidii seu descurainiae)

 • Tōng cǎo     (Medulla Tetrapanacis)

 • Tǔ biē chóng (Eupolyphaga seu steleophaga)

 • Tǔ fú líng   (Rhizoma Smilacis glabrae)

 • Tù sī zǐ       (Semen Cuscutae)

 

 • Wáng bù liú xíng (Semen Vaccariae)

 • Wēi líng xiān (Radix Clematidis)

 • Wū yào       (Radix Linderae)

 • Wú gōng     (Scolopendra)

 • Wú zhū yú  (Fructus Evodiae)

 • Wǔ bèi zǐ    (Galla Chinensis)

 • Wǔ jiā pí     (Cortex Acanthopanacis) 

 • Wǔ líng zhǐ (Faeces Trogopterori)

 • Wū méi       (Fructus Mume)

 • Wǔ wèi zǐ   (Fructus Schisandrae)

 

X

 • Xī xiān cǎo (Herba Siegesbeckiae)

 • Xī yáng shēn (Radix Panacis quinquefolii)

 • Xì xīn         (Herba Asari)

 • Xià kū cǎo   (Spica Prunellae)

 • Xiān hè cǎo (Herba Agrimoniae)

 • Xiān máo    (Rhizoma Curculiginis)

 • Xiāng fù     (Rhizoma Cyperi)

 • Xiāng jiā pí (Cortex Periplocae)

 • Xiāng rú     (Herba Moslae Haichow)

 • Xiǎo huí xiāng (Fructus Foeniculi)

 • Xiǎo jì         (Herba Cirsii)

 • Xiè bái        (Bulbus Allii macrostemi)

 • Xīn yí                   (Flos Magnoliae)

 • Xióng huáng (Realgar)

 • Xù duàn      (Radix Dipsaci)

 • Xuán fù huā (Flos Inulae)

 • Xuán shēn  (Radix Scrophulariae)

 • Xuě jié        (Sanguis Draconis)

 • Xuě lián huā (Herba Saussureae Involucratae)

 • Xuě yú tàn (Crinis carbonisatus)

 

Y

 • Yā dǎn zǐ    (Fructus Bruceae)

 • Yán hú suǒ  (Rhizoma Corydalis)

 • Yáng jīn huā (Flos Daturae)

 • Yě jú huā    (Flos Chrysanthemi indici)

 • Yì mǔ cǎo   (Herba Leonuri)

 • Yì yǐ rén     (Semen Coicis)

 • Yì zhì                   (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)

 • Yīn chén     (Herba Artemisiae Scopariae)

 • Yín chái hú (Radix Stellariae)

 • Yín yáng huò (Herba Epimedii)

 • Yú xīng cǎo (Herba Houttuyniae)

 • Yù jīn         (Radix Curcumae)

 • Yù lǐ rén     (Semen Pruni)

 • Yù zhú       (Rhizoma Polygonati Odorati)

 • Yuán huā    (Flos Genkwa)

 • Yuǎn zhì     (Radix Polygalae)

 • Yuè jì huā   (Flos Rosae chinensis)

 

Z

 • Zé xiè         (Rhizoma Alismatis)

 • Zhě shí       (Haematitum)

 • Zhè bèi mǔ (Bulbus Fritillariae thunbergii)

 • Zhēn zhū    (Margarita)

 • Zhēn zhū mǔ (Concha Margaritifera Usta)

 • Zhī mǔ       (Rhizoma Anemarrhenae)

 • Zhī zǐ          (Fructus Gardeniae)

 • Zhǐ shí        (Fructus Aurantii immaturus)

 • Zhū líng      (Polyporus)

 • Zhū shā      (Cinnabaris)

 • Zhú lì                   (Succus Bambosae)

 • Zhú rú        (Caulis Bambusae in taeniam)

 • Zhú yè        (Folium Phyllostachydis)

 • Zǐ cǎo         (Radix Arnebiae)

 • Zǐ hé chē     (Placenta Hominis)

 • Zǐ huā dì dīng (Herba Violae)

 • Zǐ sū yè       (Folium Perillae)

 • Zǐ sū zǐ       (Fructus Perillae)

 • Zǐ wǎn        (Radix Asteris)

 • Zì rán tóng  (Pyritum)

 • Zōng lǘ tàn (Petiolus Trachycarpi carbonisatus)

Bbb
Ccc
Aaa
Ddd
Eee
Ggg
Hhh
Jjj
Lll
Mmm
Nnn
Qqq
Sss
Ttt
Xxx
Yyy
Zzz
bottom of page